„Wsparcie młodych na
małopolskim rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu:

od: 2016-08-01 do: 2018-03-31

Obszar realizacji:

województwo małopolskie

Dofinansowanie z budżetu UE:

3 564 388,75

Wartość projektu:

3 751 988,16

Beneficjent:

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara

Partner:

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Cel główny projektu:

Podniesienie w okresie od 01.08. 2016 - 31.03.2018 aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 264 osób (w tym 159 K i 105 M) biernych zawodowo, w tym 132 osoby niepełnosprawne (79 K i 53 M), które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, w wieku 18 - 29 lat, zamieszkujących wg KC teren województwa małopolskiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań obejmującą:

indywidualne poradnictwo zawodowe

szkolenia z kompetencji zawodowych

5 miesięczne staże zawodowe

pośrednictwo pracy

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi wyłączenie osoby młode bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne w wieku 15 - 29 lat bez pracy, które
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym
w szczególności osoby w wieku 15 - 24 lata, osoby niezarejestrowane
w urzędach pracy, osoby niepełnosprawne.

Ich trudna sytuacja została już zdiagnozowana w PO WER.
Spośród tak sformułowanej w regulaminie konkursu grupy projektem zdecydowaliśmy objąć następującą grupę:

Liczebność: 264 osoby.

Płeć: 159 kobiet (K), 105 mężczyzn (M).
Wiek: 18 - 29 lat.

Status na rynku pracy:

tzw. osoby NEET’s (zg. z definicją w PO WER): nie pracujące, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (od min. 4 tygodni) - osoby bierne zawodowo - 100% uczestników.

Obszar:

zamieszkujące (wg KC) na terenie województwa małopolskiego.

Wykształcenie:

bez ograniczeń, na etapie rekrutacji promujemy osoby z niższym wykształceniem ze względu na ich trudniejszą sytuację na małopolskim rynku pracy.

Uczestnicy projektu zostaną obligatoryjnie objęci:

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych

Termin:
1 edycja: 01.10- 30.11.2016r.,
2 edycja: 01.07- 31.08.2017r

2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Termin:
1 edycja od: 01.10.2016 do 30.06.2017,
2 edycja od 01.07.2017 do 31.03.2018

3. Nabywanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na małopolskim rynku pracy

Termin:
1 edycja: 01.12.2016 – 01.31.2017,
2 edycja: 01.09 - 31.10.2017

Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu

Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającym uzyskane kompetencje i kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień 
do wykonywani a zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

4. Nabywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych poprzez staże zawodowe spełniające
standardy Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży

Termin:
1 edycja: 01.02 – 30.06.2017, 
2 edycja: 01.11.2017- 31.03.2018